Menu

สถาบันชาและกาแฟ แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเมืองแห่งชาและกาแฟเชียงราย

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 สถาบันชาและกาแฟ แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเมืองแห่งชาและกาแฟเชียงราย ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมส่งเสริมขับเคลื่อนกิจกรรมให้จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองแห่งชาและกาแฟ ซึ่งมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย (ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนสุนทร) เป็นประธานในที่ประชุม