Menu

สถาบันชาและกาแฟ ต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 คณะทำงานสถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาราชภัฏอุตรดิตถ์ จำนวน 9 คน ซึ่งมีความสนใจในเรื่องกระบวนการแปรรูปชา ข้อกำหนดและมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตชาให้มีคุณภาพ รวมถึงการประยุกต์การผลิตชาจากยอดใบต้นมะม่วงหิมพานต์ เป็นต้น โดยทางสถาบันชาได้นำเสนอข้อมูลองค์ความรู้ต่างๆให้แก่คณะศึกษาดูงานได้มีความเข้าใจในกระบวนการผลิตชา ข้อกำหนดมาตรฐานต่างๆ และเพื่อให้นักศึกษาได้บูรณาการองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนในการพัฒนาด้านการบริหารจัดการกลุ่ม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาการผลิตชาจากยอดต้นมะม่วงหิมพานต์ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านหาดไก่ต้อยตำบลหาดล้า อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ต่อไป โดยได้ต้อนรับ ณ หน่วยงานสถาบันชากาแฟ อาคารปฏิบัติการ 2 (S2) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง