Menu

สถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมกับจังหวัดเชียงราย เปิดงานเทศกาลชาและกาแฟเชียงราย 2019

สถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมสำนักงานจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดเชียงราย กลุ่มคนรักกาแฟเชียงราย และสายการบินไทยแอร์เอเชีย เตรียมจัดเทศกาลชาและกาแฟเชียงราย 2019 ซึ่งจะมีกิจกรรม ‘กรกฎาเดือนแห่งชาและกาแฟ’ เพื่อขับเคลื่อน ‘เมืองแห่งชาและกาแฟเชียงราย’ โดยได้กำหนดให้เดือนกรกฎาคม 2562 เป็นเดือนแห่งชาและกาแฟของจังหวัดเชียงราย เพื่อมุ่งหมายให้เกิดการรับรู้และส่งเสริมภาพลักษณ์เมืองแห่งชาและกาแฟเชียงราย เกิดการบูรณาการการดำเนินงานของทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนเมืองแห่งชาและกาแฟเชียงราย และกระตุ้นเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวนอกฤดูกาล โดยจัดให้มีกิจกรรมหลากหลายตลอดทั้งเดือน ซึ่งได้จัดแถลงข่าวถึงความพร้อมในการจัดเทศกาลชาและกาแฟเชียงราย 2019 เมื่อวันพุธที่ 22  พฤษภาคม 2562 ที่ร้านกาแฟ Inspire by princess ศูนย์การเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดอยฮาง โครงการกำลังใจในพระดำริ สมเด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยมีว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสธร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
เป็นประธาน และมี ดร.พนม วิญญายอง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าสถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมแถลงข่าว ทั้งนี้เทศกาลชาและกาแฟเชียงราย
2019 จะจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองแห่งชาและกาแฟ พัฒนาให้เป็นเมืองหลักในการขนส่ง ค้าขาย เจรจาธุรกิจ เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมและนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมชาและกาแฟ เพื่อยกระดับ ขับเคลื่อน และขยายผลสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมชาและกาแฟในประเทศให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสร้างพันธมิตรและเครือข่ายการวิจัยที่เกี่ยวกับชากาแฟ ทั้งในและต่างประเทศเพื่อร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้แบบครบวงจร