Menu

สถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดงาน Tea & Coffee International Symposium 2019

เมื่อวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2562 สถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดงาน Tea & Coffee International Symposium 2019 ณ อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี (E4) โดยมี รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมด้วย ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และผู้เชี่ยวชาญด้านชาและกาแฟจากประเทศอังกฤษ จีน เวียดนาม แคนาดา อินเดีย และไทย ได้ร่วมกันเปิดการประชุมนานาชาติ Tea & CoffeeInternational Symposium 2019 โดยการประชุมครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งของเทศกาลชาและกาแฟ 2019 (Chiang Rai Tea & Coffee Festival 2019) ที่จังหวัดเชียงรายได้จัดขึ้นตลอดเดือนกรกฎาคม 2562 ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากกรมวิชาการและกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) สนับสนุนโดย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ และสำนักงานจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมงานจากในประเทศและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก

การจัดการประชุมครั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงให้เป็นที่ประจักษ์ในด้านการศึกษา-วิจัย และพัฒนาชาและกาแฟ รวมทั้งเป็นแหล่งถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนเพื่อผลักดันให้จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองแห่งชาและกาแฟอย่างครบวงจร และยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้สำหรับผู้ประกอบการชาและกาแฟ ตลอดจนนำไปสู่การกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายอีกด้วย นอกจากนี้ทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงยังได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนที่ทำให้เกิดการจัดงานในครั้งนี้ รวมถึงการจัดบรรยายในหัวข้อ “การผลิต การตลาด และความยั่งยืนของอุตสาหกรรมชาและกาแฟ” ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับ ผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิจัย ตลอดจนผู้ประกอบการด้านชาและกาแฟทั่วโลกที่ได้มาแลกเปลี่ยนข้อมูล ทั้งด้านแนวโน้มการเพาะปลูก การประยุกต์ใช้นวัตกรรม และด้านสุขภาพ เพื่อก้าวไปสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริง