Menu

สนับสนุนองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562

ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562  ส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 18-20 สิงหาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยรูปแบบการจัดงานในปีนี้ คือ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” หัวข้อการจัดงานย่อย คือ “สิงหาคม เดือนแห่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์” ทั้งนี้สถาบันชาและกาแฟ ได้ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ในเรื่อง
การปลูกชาและกาแฟร่วมกับป่าเพื่อลดการเผา โดยได้นำเสนอและอธิบาย วิธีการปลูกชาและกาแฟในป่า กระบวนการผลิตกาแฟและชา และข้อมูลสายพันธุ์ชา กาแฟในประเทศไทย
ให้นักเรียนได้รู้จักต้นชาและต้นกาแฟ ได้สัมผัสต้นชาจีน ต้นกาแฟอะราบิกา เป็นต้น นอกจากนี้แล้วได้มีกิจกรรมการตอบคำถามเกี่ยวกับชา กาแฟ และเล่นเกมส์แยกประเภทของชา
เกมส์คัดแยกเมล็ดกาแฟที่ไม่ได้คุณภาพ ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้มีนักเรียนสนใจร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก