Menu

สถาบันชาและกาแฟสนับสนุนการเรียนการสอน

สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เปิดการเรียนการสอนรายวิชา Tea & Coffee Technology ในหัวข้อ Green Tea Processing สำหรับนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 4 สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ซึ่งมีภาคปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการผลิตชาเขียว เป็นส่วนหนึ่งของวิชาเรียน โดยมีอาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดอนลาว เป็นอาจารย์ผู้สอน ซึ่งสถาบันชาและกาแฟได้สนับสนุนวัตถุดิบใบชาสด เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ภาคปฏิบัติในกระบวนการกรรมวิธีผลิตชาเขียว และสามารถฝึกปฏิบัติผลิตชาได้จริง เพื่อเพิ่มเติมองค์ความรู้ในการใช้อุปกรณ์เครื่องจักรในกระบวนการผลิตชาและสามารถนำความรู้ไปพัฒนาในอนาคตต่อไปได้ โดยมีการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ณ อาคารปฏิบัติการ 4 (S4) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง