Menu

สถาบันชาและกาแฟเข้าร่วมสัมมนา “การพัฒนากาแฟอินทรีย์ในระบบวนเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน อย่างยั่งยืน”

วันที่ 18 กันยายน 2562 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดเชียงรายได้เชิญสถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เข้าร่วมสัมนาโดยมี นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา “การพัฒนากาแฟอินทรีย์ในระบบวนเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และนำไปสู่การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน อย่างยั่งยืน” และบรรยายพิเศษเรื่อง การพัฒนาเกษตรอินทรีย์เชิงพื้นที่ มุ่งสู่ความยั่งยืนทุกมิติ ทั้งนี้ในการสัมมนาได้รับเกียรติจากวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ได้แก่ ดร.ธีรวัฒน์ วงค์วรทัต นายกสมาคมชาและกาแฟไทย ในเรื่องสถานการณ์กาแฟของประเทศไทย แนวโน้มและโอกาสทางการตลาด ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เรื่อง วนเกษตรอินทรีย์กับการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันอย่างยั่งยืน ผศ.ดร.สุพจน์ บุญแรง ผู้เชี่ยวชาญด้านจุลินทรีย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องการจัดการแปลงกาแฟอินทรีย์ ในระบบวนเกษตรแบบองค์รวมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และนายศุภชัย เตชนันท์ เลขาธิการมูลนิธิวนเกษตรอินทรีย์ บรรยายในหัวข้อเรื่อง เทคนิคการปลูกกาแฟอินทรีย์ในระบบวนเกษตรให้มีคุณภาพ ในการนี้นางสาวชูจิต ทองย้อย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายพรศักดิ์ นันตะรัตน์ เกษตรจังหวัดเชียงราย ร่วมเสวนา ในหัวข้อ แนวทางการพัฒนากาแฟอินทรีย์ ในระบบวนเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกกาแฟในจังหวัดเชียงราย และหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 120 คน ณ ห้องประชุมวนาสวรรค์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย