Menu

สถาบันชาและกาแฟ ร่วมประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาคำขอ ตรวจสอบควบคุมคุณภาพและแหล่งที่มาของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “ชาเชียงราย”

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 สถาบันชาและกาแฟมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับเชิญจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย ในการประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณาคำขอ ตรวจสอบควบคุมคุณภาพและแหล่งที่มาของสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “ชาเชียงราย” ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย โดยมี นายถาวร วงค์สุภา รักษาการหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน โดยในที่ประชุมได้หารือและพิจารณาถึงจำนวนผู้ยื่นใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) “ชาเชียงราย” และที่กำลังจะหมดอายุ เพื่อกำหนดแผนในการลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน พร้อมทั้งชี้แจงตารางการทํางานและแผนการตรวจติดตามประจำปีของคณะทำงานด้วย เพื่อขับเคลื่อน “ชาเชียงราย” ให้เป็นภาพลักษณ์ที่ดี เป็นสินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคอย่างแพร่หลาย