Menu

สถาบันชาและกาแฟ ร่วมลงพื้นที่ตรวจคุณภาพมาตรฐานผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญญาลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) “ชาเชียงราย

เมื่อวันที่ 17-18 ตุลาคม 2562 สถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ร่วมเป็นคณะกรรมการคณะทำงานร่วมกับทางสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย และศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง) เพื่อพิจารณาคำขอตรวจสอบควบคุมคุณภาพสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “ชาเชียงราย” โดยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานเพื่อต่ออายุหนังสือ ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้้ตราสัญญาลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) “ชาเชียงราย ในพื้นที่เขตอำเภอแม่ฟ้าหลวง และอำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานสินค้าชาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเชียงรายให้มีคุณภาพเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้