Menu

สถาบันชาและกาแฟสนับสนุนการเรียนการสอน

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดการเรียนการสอนรายวิชา Creative Thinking and STEM Education ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งได้มีการเรียนเกี่ยวกับกระบวนการผลิตชา เป็นส่วนหนึ่งของวิชาเรียน โดยมีอาจารย์ ดร.อมร  โอวาทวรกิจ เป็นอาจารย์ผู้สอน ซึ่งสถาบันชาและกาแฟได้ให้ข้อมูลองค์ความรู้ในเรื่องกระบวนการผลิตชาชนิดต่างๆ วิธีการชงชาและได้ให้นักศึกษาทดสอบชิมชาประเภทต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้มีการฝึกทักษะกระบวนการคิดและแก้ไขปัญหางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ โดยมีการเรียนการสอนเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารปฏิบัติการ 2 (S2) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง