Menu

สถาบันชาและกาแฟ ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายระหว่างอาจารย์ใหม่

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาวิชาการ  ได้จัดกิจกรรมสัมมนาอาจารย์ใหม่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในระหว่างวันที่ 8-11 มกราคม 2563 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายระหว่างอาจารย์ใหม่ของแต่ละสำนักวิชาต่างๆ ซึ่งในวันที่ 8 มกราคม 2563 ได้เชิญผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร. ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าสถาบันชาและกาแฟ เป็นวิทยากรในกิจกรรม “การเบลนด์ชา” ร่วมกับวิทยากรจากสวรรค์บนดิน ฟาร์ม โดยได้บรรยายในเรื่องความสำคัญของชาที่มีความเกี่ยวของกับมหาวิทยาลัย หลักการสำคัญในการเบลนด์ชา และเทคนิคในการเบลนด์ชาให้ได้รสชาติที่ดี ให้กับทางคณะอาจารย์ ซึ่งในกิจกรรมนี้ทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันในการรังสรรค์ เมนูชาที่เป็นเอกลักษณ์ที่ทุกคนพึงพอใจ และก่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งมีอาจารย์ใหม่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน โดยจัดกิจกรรม ณ อาคารสวนพฤกษศาสตร์ MFU Botanical Garden มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง