Menu

สถาบันชาและกาแฟ ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่และเกษตรกรจากจังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 21-22 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยาภรณ์  เชื่อมชัยตระกูล หัวหน้าสถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และเจ้าหน้าที่คณะทำงานได้ร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน และเกษตรกรผู้ปลูกชาในโครงการความร่วมความร่วมมือในการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการปลูกชาในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  จำนวน 12 คน เข้าเยี่ยมชมหน่วยงานสถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ซึ่งสถาบันชาและกาแฟได้นำเสนอข้อมูลความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับชา อาทิเช่น การปลูกชาที่เหมาะสมกับพื้นที่สูงกระบวนการผลิตชา ชาสมุนไพร การดูแลรักษาแปลงชา วิธีกระบวนการแปรรูปชาให้มีคุณภาพและสถานการณ์การตลาดของชา นอกจากนี้ได้ให้เกษตรกรทดสอบการชิมชาในแต่ละแบบ และให้ฝึกปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากชา เช่น การทำสบู่จากชา การทำแชมพูจากชา การทำเครื่องดื่มชาพร้อมดื่ม และศึกษาการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชาในแต่ละแบบ ณ อาคารปฏิบัติการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 (S2) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเกษตรกรสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในครัวเรือน และนำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตจากชาให้มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย มีคุณภาพและสามารถเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชนมากขึ้น