Menu

ทีมนักวิจัยสถาบันชาและกาแฟเข้าร่วมอบรมหลักสูตรบาริสต้าและการแปรรูปกาแฟ

เมื่อวันที่ 16-18 มกราคม 2563 ทีมนักวิจัยสถาบันชาและกาแฟมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรบาริสต้า และการแปรรูปกาแฟ ณ ศูนย์การเรียนรู้กาแฟ เดอะคอฟฟี่เนอรี่ (The Coffeenery Academy) ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านกระบวนการผลิตและแปรรูปกาแฟที่มีอุปกรณ์เครื่องจักรที่มีขนาดใหญ่และทันสมัย นอกจากนี้ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ยังมีห้องเรียนฝึกปฏิบัติการทดสอบกาแฟและสาธิตเรียนรู้กับการชงกาแฟ ซึ่งได้นำหลักสูตรของ SCA และ CQI มาใช้จัดการเรียนการสอน โดยการอบรมบาริสต้าและการแปรรูปกาแฟนั้น ทำให้ทีมนักวิจัยสถาบันชาและกาแฟ สามารถนำความรู้ความเข้าใจนำไปเผยแพร่ และสามารถเพิ่มเติมองค์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมสามารถนำมาประยุกต์ใช้พัฒนาทักษะ นำไปปฏิบัติในหน่วยงานพัฒนาเป็นสื่อการเรียนการสอนและเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป