Menu

สถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การชงกาแฟ “บาริสต้า (Barista)” ขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ประกอบการ

เมื่อวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2563 สถาบันชาและกาแฟ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมกับส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การชงกาแฟ “บาริสต้า (Barista)” ขั้นพื้นฐาน ณ ห้อง MI 405 อาคาร Innovation Park (I-Park) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านกาแฟจากประเทศเกาหลีใต้ เป็นวิทยากรจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การชงกาแฟ “บาริสต้า (Barista)” ขั้นพื้นฐานสำหรับผู้ประกอบการ โดยการจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะให้กับผู้ประกอบการที่มีความสนใจ ต้องการฝึกประสบการณ์ในการชงกาแฟด้วยวิธีการสกัดกาแฟผ่านแผ่นกรอง (dripping) ทำให้เกิดความชำนาญในการชงกาแฟแบบต่างๆ โดยวิทยากรได้บรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้ในหัวข้อ ประวัติและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกาแฟ การชงการแฟด้วยวิธีการสกัดกาแฟผ่านแผ่นกรอง (dripping) และเทคนิคการสกัดกาแฟให้มีรสชาติที่ดี รวมถึงขั้นตอนการเตรียมกาแฟ การชงและการรักษาความสะอาด ซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการ ในการพัฒนาทักษะสามารถนำไปใช้ในการประกอบธุรกิจร้านกาแฟต่อไป