Menu

ชาอินทริย์

Image 7

การผลิตชาอินทรีย์ หมายถึง ระบบจัดการการผลิตชาแบบองค์รวมโดยยึดหลักธรรมชาติอย่างเป็นระบบ ภายใต้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เกื้อหนุนต่อระบบนิเวศ รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพ หลีกเลี่ยงการจากปนเปื้อนของสารเคมีทางดิน น้ำ และอากาศ ไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์หรือสิ่งที่ได้มาจากการตัดต่อพันธุกรรม ทำให้ได้ผลผลิตสูงแต่มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานในประเทศ

1.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
– สถาบันพืชอินทรีย์ กรมวิชาการเกษตร โทรศัพท์ 0-2579-7520


– สำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) http://www.actorgaric.org โทรศัพท์ 0-2580-0934, 0-2552-677

2.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรับรองระบบงานด้านเกษตรอินทรีย์ในประเทศ
– สำนักรับรองมาตรฐานสินค้าและระบบคุณภาพ (สรม.) มกอช. โทรศัพท์ 0-2579-8404 ต่อ 3022 http://www.acfs.go.th

หน่วยงานต่างประเทศ
– สหพันธเกษตรอินทรีย์นานาชาติ (IFOAM) http://www.ifoam.org Email: IFOAM@t-online.de
– หน่วยบริการรับรองระบบประกันคุณภาพเกษตรอินทรีย์นานาชาติ (IOAS) http://www.ioas.org Email: Info@ioas.org