Menu

คณะกรรมการบริหาร

๑. อธิการบดี
๒. นายสันติ ภิรมย์ภักดี
๓. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ)
๔. รองอธิการบดี (อาจารย์ ดร.พนม วิญญายอง)
๕. ผู้ช่วยอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี วัฒนศิริเวช)
๖. นายชัชวาลย์ พริ้งพวงแก้ว
๗. นายสงคราม ชีวประวัติดำรงค์
๘. นายสมพล นิลเวศน์
๙. ผู้แทนจากศูนย์วิจัยเกษตรหลวง จังหวัดเชียงใหม่
๑๐. ผู้แทนจากสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
๑๑. นายกสมาคมกาแฟและชาไทย
๑๒. กรรมการผู้จัดการบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
๑๓. คณบดีสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
๑๔. คณบดีสำนักวิชาการจัดการ
๑๕. คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
๑๖. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ
๑๗. หัวหน้าสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม
๑๘. หัวหน้าสถาบันชา
๑๙. เจ้าหน้าที่บริหาร สถาบันชา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
๑. กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารงานของสถาบันชา
๒. กำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันชาให้เป็นไปตามนโยบายและพันธกิจที่กำหนดไว้
๓. ให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการดำเนินงานของสถาบันชาดาวน์โหลดคำสั่ง