Menu

คณะกรรมการบริหาร

๑. อธิการบดี
๒. รองอธิการบดี (อาจารย์ ดร.พนม วิญญายอง)
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
๔. รองอธิการบดี (ในกำกับสถาบันชาและกาแฟ)
๕. นายชัชวาลย์ พริ้งพวงแก้ว  กรรมการบริหารอาวุโสบริษัท ชาดอยช้าง จำกัด
๖. นายสมพล นิลเวศน์
๗. ดร.ดิษฐวัฒน์ แก้วกาญจนดิษฐ์  ประธานสมาคมผู้รักชาและวัฒนธรรมจีน
๘. อาจารย์พีระ พนาสุภน   กรรมการผู้จัดการบริษัท พานาคอฟฟี่ จำกัด
๙. นายศุภชัย ศรีวิตตาภรณ์   กรรมการผู้จัดการ บริษัท บลูคอฟ จำกัด
๑๐. นายพงศกร อารีศิริไพศาล   ประธานชมรมคนรักกาแฟเชียงราย
๑๑. ผู้จัดการทั่วไป บริษัท สิงห์ปาร์ค เชียงราย จำกัด
๑๒. เกษตรจังหวัดเชียงราย
๑๓. อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
๑๔. พาณิชย์จังหวัดเชียงราย
๑๕. ผู้อำนวยการฝ่าย สวทช. ภาคเหนือ
๑๖. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเกษตรหลวง จังหวัดเชียงใหม่
๑๗. ผู้อำนวยการพืชสวนจังหวัดเชียงราย
๑๘. ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงราย (เกษตรที่สูง)
๑๙. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูง จังหวัดเชียงราย
๒๐. นายกสมาคมกาแฟและชาไทย
๒๑. คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
๒๒. คณบดีสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
๒๓. คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๒๔. คณบดีสำนักวิชาการจัดการ
๒๕. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ
๒๖. หัวหน้าส่วนบริการงานวิจัย
๒๗. หัวหน้าสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม
๒๘. หัวหน้าสถาบันชาและกาแฟ
๒๙. หัวหน้ากลุ่มงานชา
๓๐. หัวหน้ากลุ่มงานกาแฟ
๓๑. เจ้าหน้าที่บริหาร สถาบันชาและกาแฟ
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

มีอำนาจหน้าที่
๑. กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารงานสถาบันชาและกาแฟ
๒. กำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันชาและกาแฟให้เป็นไปตามนโยบายและพันธกิจที่กำหนดไว้
๓. ให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการดำเนินงานของสถาบันชาและกาแฟ