Menu

คณะทำงาน

๑. รองอธิการบดี (รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร วัฒนศิริ)
๒. อาจารย์ ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรพงษ์ เทพกรณ์  สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
๔. อาจารย์ ดร.จตุพงศ์ สิงหราไชย  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
๕. อาจารย์ ดร.สุเทพ นิ่มสาย  สำนักวิชาการจัดการ
๖. อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
๗. อาจารย์ ดร.ปัญญวัฒน์ ปินตาทอง  สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
๘. นางสาวจิราพร ไร่พุทธา
๙. นายทวิพิชญ์ อายะนันท์
๑๐. นางสาวศิริกานต์ ภักดี
ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
รองประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่
๑. ประสานงานในการจัดทำแผนโครงการวิจัย โครงการตามแผนปฏิบัติการ รวมถึงแผนการดำเนินงานของสถาบันชา
๒. ประสานงานและร่วมดำเนินกิจกรรมของสถาบันชาให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ บทบาทและหน้าที่ที่กำหนดไว้ และเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
๓. ดำเนินกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย