Menu

ภาระงาน

สถาบันชาและกาแฟ ทำงานภายใต้การกำกับของอธิการบดี รองอธิการบดี (ศ.ดร.สุจิตรา วงศ์เกษมจิตต์) นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการ 1 คณะ และคณะทำงานสถาบันชาและกาแฟ ได้แก่

(1) คณะกรรมการบริหารสถาบันชาและกาแฟ ทำหน้าที่กำหนดนโยบายและแนวทางการบริหารงาน พร้อมทั้งกำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสถาบันชาและกาแฟให้ดำเนินงานตามนโยบายและพันธกิจที่กำหนดไว้ รวมถึงให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการดำเนินงานของสถาบันชาและกาแฟ ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดีสำนักวิชา และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก โดยมีหัวหน้าสถาบันชาและกาแฟเป็นเลขานุการ
(2) คณะทำงานสถาบันชาและกาแฟ ทำหน้าที่ประสานงานและให้ความร่วมมือในการทำงานเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายและพันธกิจที่ได้กำหนดไว้ รวมถึงดำเนินกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดวาระการทำงานไว้ 1 ปี

ภาระงานหลักของหน่วยงาน แบ่งออกเป็น 5 งาน ดังนี้

  1. งานวิจัย
  2. งานให้บริการวิชาการ
  3. งานห้องปฏิบัติการชาและกาแฟ
  4. งานการเกษตร
  5. งานการจัดการและเผยแพร่ข้อมูล

การบริหารงานของหน่วยงาน ประกอบด้วย 3 ฝ่าย ได้แก่

1. ฝ่ายบริหารสำนักงาน
– งานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
– งานธุรการ พัสดุ การเงิน และงบประมาณ
– งานการประกันคุณภาพการศึกษาและระบบควบคุมภายใน
– สนับสนุนการดำเนินงานวิจัย การบริการวิชาการ ในงานที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานธุรการ

2. ฝ่ายห้องปฏิบัติการชาและกาแฟ
– ดูแลระบบการจัดการในห้องปฏิบัติการชาและกาแฟ
– จัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ
– ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพชาและให้บริการห้องปฏิบัติการชาและกาแฟ
– สนับสนุนการดำเนินงานวิจัย การบริการวิชาการ ในงานที่เกี่ยวข้องกับห้องปฏิบัติการ

3. ฝ่ายการส่งเสริมและพัฒนาโครงการ
– วางแผน ควบคุม ดูแลระบบการจัดการการเกษตรของแปลงรวบรวมเชื้อพันธุกรรมชา (ไร่บุญรอดฯ แม่กรณ์), แปลงอนุรักษ์พันธุ์พืช และโรงเรือนเพาะชำชา
– ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเกี่ยวกับงานด้านการเกษตร
– สนับสนุนการดำเนินงานวิจัย การบริการวิชาการ ในงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตร