Menu

กิจกรรมในการวิจัย

สถาบันชา มีกิจกรรมในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยต่าง ๆ ดังนี้

1. ร่วมดำเนินงานวิจัยกับคณะนักวิจัย

2. จัดประชุมเครือข่ายการวิจัยชา

3. สนับสนุนการดำเนินงานวิจัยทั้งในด้านธุรการ ห้องปฏิบัติการชา และด้านการเกษตร ทั้งนี้ ทางมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในด้านการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมชาครบวงจร กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เพื่อร่วมกันในการสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยและพัฒนา รวมทั้งการพัฒนาบุคลากร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี รวมถึงการนำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ ตลอดจนขยายผลโครงการวิจัยด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมชาอย่างครบวงจร