Menu

แหล่งทุนสนับสนุนการวิจัย

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับชาอย่างต่อเนื่องโดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากทั้งงบประมาณของมหาวิทยาลัยและงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก ดังนี้

1. แหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย

1.1 ทุนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
1.2 ทุนจากงบประมาณแผ่นดิน

2. แหล่งทุนภายนอกมหาวิทยาลัย