Menu

การให้บริการทดสอบ

ห้องปฏิบัติการชา

• ข้อมูลทั่วไป
ห้องปฏิบัติการชา โครงการจัดตั้งสถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีความพร้อมในการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบทางเคมีของชาและผลิตภัณฑ์ชากับผู้ปลูก ผู้ผลิต ผู้ประกอบการชา นักวิชาการ นักวิจัยและผู้สนใจทั่วไป เพื่อจะเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า วิจัย ชาและผลิตภัณฑ์ชาของไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมในการบริการวิชาการและเทคโนโลยีเกี่ยวกับชาเพื่อพัฒนาอุตสาหกรมชาของไทยให้ก้าวหน้าสู่ระดับสากล โครงการจัดตั้งสถาบันชา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีห้องปฏิบัติการชาเพื่อใช้ในการดำเนินงานวิจัยเกี่ยวกับชาของอาจารย์ นักศึกษา และหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยห้องปฏิบัติการชามีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน วัสดุ อุปกรณ์และสารเคมีที่มีความพร้อมสำหรับการดำเนินงานวิจัย รวมทั้งได้มีการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่การรับรองระบบมาตรฐาน ISO/IEC 17025

• วัตถุประสงค์

  1. ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบทางเคมีของชาและผลิตภัณฑ์ชากับผู้ปลูก ผู้ผลิต ผู้ประกอบการชา นักวิชาการ นักวิจัยและผู้สนใจทั่วไป
  2. สนับสนุนและพัฒนาอุตสาหกรรมชา โดยการให้บริการด้านเทคนิค วิจัยพัฒนา ห้องปฏิบัติการสำหรับการดำเนินงานวิจัยเกี่ยวกับชาของอาจารย์ นักศึกษา และหน่วยงานภายนอก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ห้องปฏิบัติการชา รับตรวจวิเคราะห์หาคุณสมบัติทางเคมีของตัวอย่างชาได้ดังนี้

45