Tea Research

As the core missions and roles of the Tea Institute are to support research works on tea, as well as, being a collaboration and network center for tea research in both domestic and international levels, since we realize that research is an effective tool for knowledge discovery and problem solving that leads to development of tea industry in Thailand. The Tea Institute, therefore, established the “Tea Road Map” as a guideline for promoting tea research as follows:

TeaResearch

ปีที่ได้รับทุน ชื่อโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการ สำนักวิชา แหล่งทุน สถานภาพ บทคัดย่อ
2546 การศึกษาคุณลักษณะเฉพาะของชาเชียงราย ดร.พนม
วิญญายอง
วิทยาศาสตร์ ทุนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดำเนินการเสร็จสิ้น pdf
2547 การแสดงความแตกต่างระหว่างพันธุ์ชาเชียงรายโดยการวิเคราะห์
RFLP ของชิ้นส่วนยีนที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ Catechins และวิเคราะห์ปริมาณ
Catechinsโดย HPLC
ดร.ประภัสสร ดำรงกุล วิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ (BIOTEC) ดำเนินการเสร็จสิ้น
2548 การวิเคราะห์คาเทชิน คาเฟอีน และกรดแกลลิคในชาด้วยวิธีการที่รวดเร็ว ดร.สิริรุ่ง
วงศ์สกุล
อุตสาหกรรมเกษตร ทุนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดำเนินการเสร็จสิ้น pdf
2549 การเก็บและกำหนดพันธุ์ชาที่เหมาะสมในพื้นที่ปลูกภาคเหนือของประเทศไทย ดร.สายลม สัมพันธ์เวชโสภา อุตสาหกรรมเกษตร ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ดำเนินการเสร็จสิ้น pdf
2549 สารประกอบอะลูมิเนียมในน้ำชากับผลกระทบต่อสุขภาพ ดร.พรรณรวี สร้อยสุวรรณ วิทยาศาสตร์ สกว.ร่วมกับ สกอ. (โครงการทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่) ดำเนินการเสร็จสิ้น
2549 ผลของสภาวะในการชงชาต่อปริมาณอะลูมิเนียมและมังกานีสในชาเชียงราย ดร.พรรณรวี
สร้อยสุวรรณ
วิทยาศาสตร์ ทุนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดำเนินการเสร็จสิ้น pdf
2549 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณพอลิฟีนอลทั้งหมดอย่างรวดเร็วในสารสกัดจากต้นชาและผลิตภัณฑ์ชา
โดยใช้วิธีโฟลอินเจคชันอะนาลิซิส-สเปกโทรโฟโตเมตรี
ดร.สิริพัชร์
สุธีรภัทรานนท์
วิทยาศาสตร์ ทุนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดำเนินการเสร็จสิ้น
2550 การศึกษาประสิทธิภาพการสกัดสารสกัดจากชาเขียวอัสสัม อ.ณัฐกาญจน์ รุ่งเรือง อุตสาหกรรมเกษตร ทุนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดำเนินการเสร็จสิ้น
2550 ผลของวิธีการทำแห้งต่อสารสกัดจากใบชาเขียวอัสสัม อ.ปริญญา วงษา อุตสาหกรรมเกษตร ทุนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดำเนินการเสร็จสิ้น
2550 การศึกษาวิธีแยกสารประกอบโพลีฟีนอลจากชาเขียวอัสสัม ดร.สายลม สัมพันธ์เวชโสภา อุตสาหกรรมเกษตร ทุนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดำเนินการเสร็จสิ้น pdf
2550 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงชนิดและปริมาณของสารต้านอนุมูลอิสระ
(โพลิฟีนอล)ในระหว่างกระบวนการผลิตชาเขียวและชาอู่หลงของจังหวัดเชียงราย
ดร.ธีรพงษ์ เทพกรณ์ อุตสาหกรรมเกษตร ทุนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดำเนินการเสร็จสิ้น pdf
2550 ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์การต้านการเจริญของจุลินทรีย์ของสารสกัดจากชาเขียว
ชาดำ และเมี่ยง
ดร.สิริรุ่ง
วงศ์สกุล
อุตสาหกรรมเกษตร ทุนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดำเนินการเสร็จสิ้น
2550 การศึกษาหาความสัมพันธ์ของสภาพภูมิศาสตร์และภูมิอากาศในไร่ชาต่อปริมาณผลผลิตชาอู่หลงในจังหวัดเชียงราย ดร.อนันต์
อึ้งวณิชยพันธ์
วิทยาศาสตร์ ทุนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดำเนินการเสร็จสิ้น
2550 การบัญชีเกษตรกรรมของธุรกิจไร่ชาในจังหวัดเชียงราย อ.ฐาน์รตี
มุขดี
การจัดการ ทุนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดำเนินการเสร็จสิ้น
2550 การศึกษาสถานภาพปัจจุบันของชาในประเทศไทย ดร.สายลม สัมพันธ์เวชโสภา อุตสาหกรรมเกษตร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ดำเนินการเสร็จสิ้น pdf
2550 สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากชา ดร.สุวรรณา เดชาทัย วิทยาศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน ดำเนินการเสร็จสิ้น pdf
2550 การศึกษาปริมาณคาเฟอีนในชาจังหวัดเชียงราย: พันธุ์ชา
ผลิตภัณฑ์ชา และสภาวะในการชงชา
ดร.สิริพัชร์สุธีรภัทรานนท์ วิทยาศาสตร์ งบประมาณแผ่นดิน ดำเนินการเสร็จสิ้น
2551 กระบวนการผลิตผงชาเขียวในระดับโรงงานต้นแบบ ดร.สายลม สัมพันธ์เวชโสภา อุตสาหกรรมเกษตร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ดำเนินการเสร็จสิ้น
2551 ชุดทดสอบโพลิฟีนอลทั้งหมดในชา ดร.ธีรพงษ์ เทพกรณ์ อุตสาหกรรมเกษตร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ดำเนินการเสร็จสิ้น pdf
2552 การสกัดและการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีในน้ำมันหอมระเหยจากใบชาสายพันธุ์
Camellia sinensis
ดร.พัชรีย์ พริบดีเวช วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดำเนินการเสร็จสิ้น pdf
2552 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของน้ำมันเมล็ดชา Camellia sinensis ดร.ธีรพันธ์ มาจันทร์ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดำเนินการเสร็จสิ้น
2552 ฤทธิ์การต้านเชื้อจุลชีพ Streptococcus
mutans
และประสิทธิภาพเกิดอนุมูลอิสระมากเกินในหลอดทดลองของชาเขียวในจังหวัดเชียงราย
อ.พหล
แสนสมชัย
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดำเนินการเสร็จสิ้น
2552 การศึกษาผลกระทบของปริมาณรังสีอุลตร้าไวโอเลตบีต่อปริมาณและคุณภาพชาอู่หลง
ระยะที่ 2
ดร.อนันต์
อึ้งวณิชยพันธ์
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดำเนินการเสร็จสิ้น
2552 การประเมินความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตเมี่ยงในเชียงราย ดร.พนม
วิญญายอง
วิทยาศาสตร์ สำนักงานเครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน ดำเนินการเสร็จสิ้น pdf
2553 การพัฒนาชุดทดสอบโพลิฟีนอลทั้งหมดในชาเพื่อการค้า ดร.ธีรพงษ์ เทพกรณ์ อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดำเนินการเสร็จสิ้น pdf
2554 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี : การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำเมี่ยงผง ดร.ธีรพงษ์ เทพกรณ์ อุตสาหกรรมเกษตร สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ดำเนินการเสร็จสิ้น
2554 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของการทำแห้งแบบพ่นฝอยของสารสกัดชาเขียวในระดับโรงงานต้นแบบ อ.ณัฐวุฒิ ดอนลาว อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดำเนินการเสร็จสิ้น
2554 ผลของการดื่มชาเป็นระยะเวลาสั้นต่อกระบวนการก่อมะเร็งในสัตว์ทดลอง ดร.ณัฏยา คนซื่อ อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดำเนินการเสร็จสิ้น
2555 คุณสมบัติของชาพรนิทราในการลดระดับน้ำตาลในผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่
ดร.จุฑามาศ นิวัฒน์ อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และบริษัท ชาดอยช้าง จำกัด ดำเนินการเสร็จสิ้น
2555 องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์การต้านออกซิเดชั่นของชา (Camellia sinensis)
ที่ผลิตในประเทศไทย
ดร.ธีรพงษ์ เทพกรณ์ อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดำเนินการเสร็จสิ้น
2555 ศึกษาการพัฒนาการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกชาอินทรีย์ดอยวาวีและการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ดร.ภูวนาท ฟักเกตุ อุตสาหกรรมเกษตร สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ดำเนินการเสร็จสิ้น
2555 การพัฒนานวัตกรรมเครื่องดื่มชาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและขยายโอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ชาไทย ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล อุตสาหกรรมเกษตร สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ดำเนินการเสร็จสิ้น
2556 การศึกษาคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสและการยอมรับของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ชาในประเทศไทย ดร.ปิยาภรณ์ เชื่อมชัยตระกูล อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดำเนินการเสร็จสิ้น
ปีที่ได้รับทุน ชื่อโครงการวิจัย ผู้ทำวิจัย สำนักวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา สถานะภาพ บทคัดย่อ
2557-2558 Antioxidant profile of black tea during processing Miss Win Mon Mon San อุตสาหกรรมเกษตร ผศ.ดร.นิรมล
ปัญญ์บุศยกุล
ดำเนินการ
เสร็จสิ้น
2557-2558 Efficiency improvements on Fast Blue BB method for determination of total polyphenols in teas. Miss Sudkunlaya Phaowanit อุตสาหกรรมเกษตร

 

ผศ.ดร.ธีรพงษ์
เทพกรณ์
ดำเนินการ
เสร็จสิ้น
 pdf
2557-2558 Development of Miang jelly Miss Pinthusorn Tunwanit อุตสาหกรรมเกษตร ดร.ปิยาภรณ์
เชื่อมชัยตระกูล
ดำเนินการ
เสร็จสิ้น
2557-2558 Microwave-Assisted Extraction of Major components in tea residues Miss Chonticha Srioaun อุตสาหกรรมเกษตร อาจารย์ วรรธิดา
หอมถาวรชู
ดำเนินการ
เสร็จสิ้น
2557-2558 Characterization of rice starch-chitosan blended film incorporated with green tea extract. Miss Kanrawee Mangmee อุตสาหกรรมเกษตร

 

อาจารย์ วรรธิดา  หอมถาวรชู ดำเนินการ
เสร็จสิ้น
2557-2558 Effects of green tea extract on the characteristics and rancidity in rice crackers (Khao Tan) Miss Bussara Phurahong อุตสาหกรรมเกษตร

 

อาจารย์ วรรธิดา  หอมถาวรชู ดำเนินการ
เสร็จสิ้น
2557-2558 Development of colorimetric method for quantification of free amino acids content in tea infusions with the pyridine-2-aldehyde and cobalt nitrate: Optimization and validation of the analytical methodology. Miss Nattida Khunmood อุตสาหกรรมเกษตร ผศ.ดร.ธีรพงษ์
เทพกรณ์
ดำเนินการ
เสร็จสิ้น
 pdf
2557-2558 Development of Instant Green Tea Latte by Using Stevioside as Sweetener Miss Pantira  Jomthiang อุตสาหกรรมเกษตร ดร.ปิยาภรณ์
เชื่อมชัยตระกูล
ดำเนินการ
เสร็จสิ้น
2557-2558 Total Polyphenol, catechin profiles and antioxidant activity in difference tea varieties. Mr.Thanawat Chotivan อุตสาหกรรมเกษตร ดร.ปิยาภรณ์
เชื่อมชัยตระกูล
ดำเนินการ
เสร็จสิ้น
2557-2558 Comparative study on phenolic antioxidant extraction from Camellia sinensis var. Siensis and assamica Miss Usa Kritsadaruangchai วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ดร.ภาณุพงษ์
ใจวุฒิ
ดำเนินการ
เสร็จสิ้น
 pdf
2557-2558 Effect of Electrolyzed Water on Improving Postharvest Quality in Fresh Tea Shoots Mr. Myo Thiha Kyaw อุตสาหกรรมเกษตร ผศ.ดร.พันธ์สิริ
สุทธิลักษณ์
ดำเนินการ
เสร็จสิ้น
2557-2558 Comparative antioxidant capacity of fresh Assam tea leaves from different geographical origins in Northern Thailand Mrs. Sarinat Ketwal อุตสาหกรรมเกษตร

 

ดร.ปิยาภรณ์
เชื่อมชัยตระกูล
ดำเนินการ
เสร็จสิ้น
2557-2558 Antimicrobial and antioxidant activities of hot water extracts from fermented tea and coffee pulp extract Miss Chalalai Jaisan อุตสาหกรรมเกษตร

 

ดร.ปิยาภรณ์
เชื่อมชัยตระกูล
ดำเนินการ
เสร็จสิ้น
2559 Development of White Tea (Camelia sinensis) Shot Formulated with White Tea Extract, Ascorbic Acid, and Sucrose to obtain High Stability of Total Catechin Mr. Prasetyo Pamungkas อุตสาหกรรมเกษตร

ผศ.ดร.ธีรพงษ์
เทพกรณ์
ดำเนินการ
เสร็จสิ้น
 pdf
2559 Study on the blending of green tea from Chinese tea (Camellia sinensis var. sinensis) and Assam tea (Camellia sinensis var. assamica) Miss Nur Amidah bintiShamsuddin อุตสาหกรรมเกษตร ผศ.ดร.ธีรพงษ์
เทพกรณ์
ดำเนินการ
เสร็จสิ้น
 pdf
2559 Stability of catechins in white tea shot formulated with ascorbic, sucrose and white tea extract Miss Nguyen Thi Hoai Thu อุตสาหกรรมเกษตร ผศ.ดร.ธีรพงษ์
เทพกรณ์
ดำเนินการ
เสร็จสิ้น
 pdf
2559 The Effect of Temperature in the Quality of White Tea Concentrate Drink Miss Khairunnisa Ghazali อุตสาหกรรมเกษตร ผศ.ดร.ธีรพงษ์
เทพกรณ์
ดำเนินการ
เสร็จสิ้น
 pdf