20.09.2015 21:30

By: ดร.วิษณุ มณีรัตน์

นักศึกษาสำนักวิทย์เข้ารับรางวัลผลการเรียนดีเด่น

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนายวัลลภัทร พงษ์แตง นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ และนางสาวเพียงตะวัน พวงทวี นักศึกษาสาขาเคมีประยุกต์ ที่ได้รับรางวัลผลการเรียนดีเด่นประจำปี 2557 จากผลการเรียนเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 และ 3.91 ตามลำดับ นักศึกษาทั้งสองได้เข้ารับเกียรติบัตรจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในพิธีไหว้ครูและรับเป็นศิษย์ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558 พร้อมกันนี้นักศึกษาจำนวน 13 คนของสำนักวิชาได้รับรางวัลผลการเรียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นตั้งแต่ 0.75 ขึ้นไป คณาจารย์ขอให้นักศึกษาตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต