29.09.2015 15:47

รศ.ดร.สุรัตน์ ละภูเขียว รับรางวัลผู้สร้างชื่อเสียงให้กับ มฟล.

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุรัตน์ ละภูเขียว ที่ได้รับรางวัลผู้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในโอกาสพิธีฉลองครบรอบ 17 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ 25 กันยายน 2558

รศ.ดร.สุรัตน์ ละภูเขียว อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาเคมีประยุกต์ เน้นด้านเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในด้านเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติอยู่ในระดับต้นๆ ของประเทศ มีผลงานทางวิชาการเป็นจำนวนมาก รวมทั้งได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติมาแล้วมากมาย อาทิ ปี 2552 ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ จากสมาคมส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2554 ได้รับรางวัล ดุษฎีบัณฑิตโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และล่าสุด ในปี 2558 ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น ระดับระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ถือได้ว่า รศ.ดร.สุรัตน์ เป็นบุคลากรผู้ทรงคุณค่าของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอแสดงความชื่นชมยินดี มา ณ ที่นี้