04.10.2015 22:12

By: อ.ดร.ชุลีพร ถนอมศิลป์

ผลงานอาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร

ขอแสดงความยินดีกับผลงานของอาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ดังนี้

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธี วัฒนศิริเวช และคณะนักวิจัย เรื่อง "แผ่นวัสดุที่มีส่วนผสมของเถ้าแกลบและกรรมวิธีการผลิต" (วัสดุอนุรักษ์ธรรมชาติ ประยุกต์ใช้ในงานก่อสร้าง เช่น กระเบื้องมุงหลังคา)

  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรีย์พร นนทชัยภูมิ เรื่อง "กรรมวิธีการเพาะเมล็ดกล้วยไม้โดยการเลี้ยงร่วมกับราไมคอร์ไรซาบนวัสดุเพาะปลูกกล้วยไม้" (เชื้อราที่ช่วยในการเพาะปลูก ประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมกล้วยไม้)