29.10.2015 21:12

By: อ.ดร.ชุลีพร ถนอมศิลป์

นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2015

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศลิษฏา ศุภนาม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2015 (1st Batch: Group B-Technology Program) ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2558 ณ กรุงโตเกียวและเกาะคิวชู ประเทศญี่ปุ่น โดยรัฐบาลญี่ปุ่นเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางและร่วมกิจกรรมทั้งหมด เพื่อแลกเปลี่ยนเยาวชน ระหว่างประเทศญี่ปุ่น ประเทศสมาชิกอาเซียนและกลุ่มโอเชียเนีย และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ส่งเสริมการสร้างความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศญี่ปุ่น โดยคาดว่าจะมีเยาวชนจากกลุ่มประเทศต่างๆ เข้าร่วมกว่า 2000 คน ซึ่งสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ได้ดำเนินการคัดเลือกเยาวชนไทยจากสถาบันการศึกษาต่างๆ จำนวน 29 คน เพื่อเข้าร่วมโครงการนี้ โดยนางสาวศลิษฏา ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จึงขอแสดงความชื่นชมยินดีมา ณ ที่นี้