31.03.2017 09:04

นักศึกษาสาขาเคมีประยุกต์ รับรางวัลในงานประชุมวิชาการ

นักศึกษาสาขาเคมีประยุกต์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ The 2nd International Symposium on Sustainable Agriculture and Agro-Industry (ISSAA 2017) ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2560 และได้รับรางวัลในการนำเสนอผลงานรูปแบบโปสเตอร์ดังนี้

นางสาวใบตาล พฤกษากุลวัฒน์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากผลงานเรื่อง  Cushioning bioplastic material from Pleurotus Sajor-Caju mushroom

นางสาวปิยะพร ธามคำไพ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 จากผลงานเรื่อง Preparation of water soluble edible films based on PVA/CMC

นักศึกษาทั้งสองคนอยู่ในความดูแลของ อ.ดร.สิทธิ ดวงเพชร อาจารย์และนักวิจัยของกลุ่มวิจัยวัสดุเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง