27.02.2018 09:10

นักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์คว้าที่ 2 โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ - Research to Market (R2M) Thailand 2018

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา นักศึกษาปริญญาโทสาขาวัสดุศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ตัวแทนของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเข้าร่วมการแข่งขันโครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ระดับประเทศ หรือ Research to Market (R2M) Thailand 2018 ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องออดิทอเรี่ยม อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) 

ในปีนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 20 ทีม จาก 13 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค โดยงานนี้ นักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และสำนักวิชาการจัดการในนามของทีม “Bee Green” ประกอบด้วย

       1.นายกฤษณภัทร หย่อมทอง นักศึกษาปริญญาโท สาขาวัสดุศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์  

       2.นางสาวสกาวเดือน เปรมปรี นักศึกษาปริญญาโท สาขาวัสดุศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

       3.นางสาวมนัญชยา เกิดพร นักศึกษาปริญญาโท สาขาวัสดุศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 

       4.นางสาวภัทรศยา รัตนะวงศ์กุล นักศึกษาปริญญาโท สาขาวัสดุศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ 

       5.นายตนุภาพ เสนาะ นักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 สำนักวิชาการจัดการ สาขาการท่องเที่ยว

รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับรางวัลเงินสดมูลค่า 30,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ โดยได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ “Triple Bee กล่องเลี้ยงผึ้งจากวัสดุคอมโพสิท” จากงานวิจัยของกลุ่มวิจัยวัสดุเพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม (Materials for Energy and Environment Research Group - MEE) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ นำโดย อ.ดร.ณัฐกานต์ สร้อยกาบแก้ว และคณะ 

โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ในปีนี้จัดเป็นปีที่ 5 เป็นโครงการที่ผลักดันให้เกิดการต่อยอดงานวิจัยให้พัฒนาไปสู่การผลิตสินค้าหรือบริการในเชิงพาณิชย์ ผ่านการแข่งขันการนำเสนอเทคโนโลยีและแผนธุรกิจโดยการ pitching กับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในปีนี้ประกอบด้วย 

      1.ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์

      2.คุณศันสนีย์ ฮวบสมบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

      3.คุณระวี อุ่นภัทร ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Startup

      4.คุณอนุรักษ์ บรรณศักดิ์ ผู้จัดการ Alliance Management สำนักงานเทคโนโลยี SCG

      5.คุณวรวิสุทธิ์ ภิญโญยาง กรรมการผู้จัดการ บริษัท Shift Venture