23.07.2018 08:16

อาจารย์ ดร.พุทธรักษ์ ชมนันติ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หนึ่งเดียวที่ได้ครอง Young BioD Award ปีที่ 5

อาจารย์ ดร.พุทธรักษ์ ชมนันติ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับรางวัล Young BioD Award ในงานประชุมวิชาการ “การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5” BioD5 plus : “People + Utilization + Sustainability” ระหว่างวันที่ 10 – 14 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี จัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

ซึ่งในการจัดประชุมนั้น ได้มีกิจกรรมอย่างหลากหลาย อาทิ การฟังบรรยายพิเศษและการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบการบรรยายและโปสเตอรการประกวดการบรรยาย (Oral) ดีเด่น การประกวดโปสเตอร์ (Poster) ดีเด่น และการประกวดผลงานทางวิชาการดีเด่น รางวัล Young BioD Award ปีที่ 5 โดยคณะกรรมการคัดเลือกผลงานวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่สร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีผลกระทบสูงสร้างสรรค์นวัตกรรม หรือมีแนวทางการบริหารจัดการที่ยั่งยืน ซึjง อาจารย์ ดร.พุทธรักษ์ ชมนันติ ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำวิจัยด้าน Fungal diversity, taxonomy and molecular evolution ก็ได้รับรางวัล Young BioD Award ปีที่ 5 มาครอง โดยนำเสนอการบรรยายพิเศษภายใต้หัวข้อ Sooty moulds: understanding the diversity of sap-sucking fungi 

 

สำหรับท่านใดที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมนี้ได้ ซึ่งเป็นภารกิจหนึ่งของคลัสเตอร์ทรัพยากรชีวภาพ ที่จะถูกจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป

เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงานแล้ว อย่าพลาดการส่งผลงานเข้าประกวด ซึ่งนอกจากจะได้เป็นผู้ที่เข้าร่วมการประชุมแล้ว ยังจะได้เป็นผู้บรรยายพิเศษที่ได้รับรางวัล Young BioD Award ปีปัจจุบัน เช่นเดียวกับ อาจารย์ ดร.พุทธรักษ์ ชมนันติ