17.12.2018 15:55

อาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพได้รับรางวัล Best Poster Award จากงานประชุมวิชาการนานาชาติ TSB2018

อาจารย์ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล Best Poster Award ในหัวข้อ Bacterial cellulose production by Komagataeibacter nataicola using low-cost materials และ Miss Abby Maccain นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภายใต้การควบคุมงานวิจัยของ Dr.Eleni Gentekaki อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล Best Poster Award ในหัวข้อ Diversity, prevalence and subtyping of Blastrocystis obtained from humans and animals living in Chiang Rai, Thailand จากการเข้าร่วมนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 30th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference (TSB2018) ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2561 โดยในงานนี้มีนักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษาจากทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมกว่า 400 คน

ในงานนี้ Dr.Eleni Gentekaki ยังได้รับเชิญเป็น Invited Speaker ในกลุ่ม Microbiology and Microbiome Research Session บรรยายพิเศษในหัวข้อ Gut microbiota in Northern Thai populations ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมรับฟังเป็นอย่างมาก