02.01.2014

อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมระดับนานาชาติ International Conference on Southeast Asian Weather and Climate ASEAN ADAPING TO CLIMATE CHANGE (ICSA-WC2013)

ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2556 อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมระดับนานาชาติ International Conference on Southeast Asian Weather and Climate “ASEAN ADAPING TO CLIMATE CHANGE”  (ICSA-WC2013)  จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่  

ดร.รุ่งโรจน์ นิลทอง และ ดร.อมร โอวาทวรกิจ ได้นำเสนอผลงานจากโครงการวิจัยด้านการเรียนรู้โลกทั้งระบบหรือ GLOBE ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก สสวท จำนวน 2 โครงการ ที่มุ่งเน้นด้านการเรียนรู้และวิจัยเรื่องการเปลี่ยนแปลงด้านสภาพภูมิอากาศต่อผลผลิตข้าวไร่ในเชียงราย

Files:
ICSA_WC2013.pdf123 K