22.03.2016 14:13

By: อ.ดร.ชุลีพร ถนอมศิลป์

เสวนาการเตรียมความพร้อมหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านการวิจัย

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สมเดช กนกเมธากุล ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการเป็นวิทยากรเสวนาการเตรียมความพร้อมหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านการวิจัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัย ที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้จัดขึ้น ท่านวิทยากรได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “จรรยาบรรณของนักวิจัยและการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดตั้งหน่วยวิจัย” และ “การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ” กิจกรรมเกิดขึ้นในลักษณะการถ่ายทอดประสบการณ์ในฐานะนักวิจัยรุ่นพี่และผู้ก่อตั้งหน่วยวิจัยที่ได้รับความสำเร็จอย่างสูง รวมทั้งเป็นการให้กำลังใจกับนักวิจัยรุ่นใหม่ วิทยากรได้กล่าวว่า หลักในการทำงานวิจัยนั้นผู้วิจัยต้องมีความอดทน ทุ่มเทให้กับการทำงาน รวมถึงการสร้างเครือข่ายผู้ร่วมวิจัย เนื่องจากไม่มีผู้ใดที่เก่งไปทุกด้านการร่วมมือกับผู้วิจัยที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลายจะช่วยเปิดประตูหลายๆ ด้านให้กับการทำงาน อันจะนำไปสู่ผลงานที่มีคุณค่าและสามารถต่อยอดเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับวงการวิทยาศาสตร์ต่อไปได้