27.07.2016 15:00

กิจกรรมบรรยายพิเศษ The human-environment interface, with special attention to population assessment, habitat analysis, conservation genetics, and pathogen transmission in primates

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และศูนย์ฝึกอบรมการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้รับเกียรติจาก Prof. Dr. Randy Kyes และ Dr. Pensri Kyes จาก University of Washington ภายใต้โครงการ The human-environment interface, with special attention to population assessment, habitat analysis, conservation genetics, and pathogen transmission in primatesมาบรรยายพิเศษ เรื่อง 1) Promoting Environmental & Global Health: Global Partnerships in Research, Field Training & Outreach  และ 2) Environmental Health & Human Health: From Insects to Primates”  ตามลำดับ ณ อาคาร E3 ห้อง E3B-204 ให้กับคณาจารย์คณาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ นอกจากนี้ยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงความเป็นไปได้ที่สำนักวิชาจะนำแนวคิดเพื่อให้เกิดทางความร่วมมือทางวิชาการ และการบริการวิชาการสู่ชุมชน โดยใช้องค์ความรู้วิทยาศาสตร์เพื่อให้เกิดความยั่งยืนระหว่างการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมด้วย