27.07.2016 15:12

คณะศึกษาดูงานจากหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยผู้บริหาร และคณาจารย์ ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เกี่ยวกับ แนวทางการพัฒนาหลักสูตร วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ โดยได้รับการรับรองจาก รศ.ดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์, ดร.จันทรารักษ์ โตวรานนท์ หัวหน้าโครงการสวนพฤษศาสตร์, ดร.ธีรวิทย์ วรัตรุจิวงศ์ ประธานหลักสูตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และคณาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ นอกจากนั้นคณะดูงานฯ ได้เข้าดูงาน ณ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ และ ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา อีกด้วย