11.01.2017 09:44

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร นำโดย ศ.ดร.สมยศ พลับเที่ยง คณบดี คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ด้านการบริหาร การวิจัย และสหกิจศึกษา ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ในการนี้ รศ.ดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช ได้ให้กล่าวต้อนรับและนำเสนอข้อมูลในด้านการบริหารงานทั่วไปของสำนักวิชา เมื่อเสร็จสิ้นการเยี่ยมชมสำนักวิชาวิทยาศาสตร์แล้ว คณะเยี่ยมชมได้เดินทางไปศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ฯ ต่อไป