09.02.2017 07:47

คณาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประชุมหารือโครงการ Evidence-based Practices on School Improvement Workshop และโครงการ Chevron Enjoy Science: “สนุกวิทย์พลังคิด เพื่ออนาคต”

                          เมื่อวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ดร. ต่อพันธ์ ทันดร ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ดร. อุไรวรรณ อินต๊ะถา รองคณบดี และคณาอาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 ท่าน ได้เข้าประชุมหารือแผนงานโครงการ Evidence-based Practices on School Improvement Workshop และโครงการ Chevron Enjoy Science: “สนุกวิทย์พลังคิด เพื่ออนาคต” ณ โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาโครงการ เพื่อพัฒนาการสอนของครูวิทยาศาสตร์สำหรับผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยได้รับเกียรติจาก Dr. Tom Corcoran เป็นวิทยากรร่วมบรรยายเรื่อง 1) Instruction in High Schools: The Evidence and The Challenge และ 2) Research on Professional Development: A Synthesis โดยเนื้อหาจะเน้นถึงการออกแบบการสอน บทเรียนและการวัดประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ทางบริษัทเชฟรอนประเทศไทย ได้สร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจำนวน 17 แห่งเพื่อส่งเสริมและพัฒนาโครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่ยั่งยืน ต่อไป