20.03.2017 09:06

ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม Walk Rally ณ สวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

วันที่ 17 มีนาคม 2560 ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม Walk Rally ณ สวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เวลา 11.30-17.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยกิจกรรมเริ่มด้วยการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เข้ากิจกรรมตามฐานต่างๆ และสิ้นสุดด้วยการลุ้นของรางวัลจากมหาวิทยาลัยฯ.