30.03.2017 08:36

มฟล. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย รศ.ดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับรศ.ดร.ชาลี นาวานุเคราะห์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยนครพนม และคณะในวันที่    21 มีนาคม 2560 ในการนี้ อาจารย์ ดร.ปเนต มโนมัยวิบูลย์ ได้นำเสนอการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว และการจัดลำดับระดับนานาชาติ UI Green Metric World University Ranking พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคณะศึกษาดูงาน เพื่อสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามเป้าหมาย Sustainable Development Goals (SDGs) ของสหประชาชาติในภาคการอุดมศึกษา