31.03.2017 08:59

อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์นำผลงานนวัตกรรมจากผึ้งร่วมแสดงที่สมาพันธรัฐสวิส

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดย ดร.อุไรวรรณ อินต๊ะถา และ ดร.กิติพงษ์ คงพินิจบรรจง และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้นำผลงานนวัตกรรมร่วมแสดงในงาน 45th International Exhibition of Inventions of Geveva สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2560  ภายใต้หัวข้อ "Smart bees" ซึ่งเป็นนวัตกรรมต้นแบบสำหรับการเลี้ยงผึ้งแบบยั่งยืน โดยนำองค์ความรู้จากงานวิจัยถ่ายทอดสู่เกษตรผู้เลี้ยงผึ้ง โดยดูแลตั้งแต่ต้นน้ำ (การเลี้ยงผึ้ง) ไปสู่ ปลายน้ำ (ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ) เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงผึ้งของไทย

การจัดงานดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสมาพันธรัฐสวิส และ องค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลกหรือ WIPO โดยภายในงานมีผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการมากกว่า 700  ผลงาน จาก 45 ประเทศทั่วโลก