05.04.2017 10:12

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินโครงการบริการวิชาการสู่ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย

         วันที่ 2 เมษายน 2560 เวลา 13.30-16.00น. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ดำเนินโครงการสำรวจและพัฒนาคุณภาพดินเพื่อเพิ่มผลผลิตสับปะรด ในเขตตำบลท่าสุด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ณ ศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการองค์ความรู้ในการจัดการวางแผนการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนในการปลูกให้กับเกษตรกรผู้ปลูกสัปปะรดในพื้นที่ หมู่ 8 ซึ่งเป็นชุมชนที่มีการปลูกสัปปะรดมากที่สุดในตำบล และได้เรียนเชิญ ผศ.ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร อาจารย์ประจำสาขา ปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรพิเศษในการให้ความรู้ถึงการทำการวิเคราะห์ดิน, การวางแผนใช้ปุ๋ย ตลอดจนการวางแผนติดตามผล อย่างมีประสิทธิภาพ

                  การดำเนินกิจกรรมครั้งนี้เป็นการดำเนินการระดมสมองร่วมกับเกษตรกรเพื่อสกัดปัญหาในการปลูกสัปปะรด ร่วมกัน โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน 40 คน  และให้ความสนใจและความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยได้รับเสียงตอบรับจากเกษตรกรว่า "เป็นอีกครั้งที่รู้สึกไกล้ชิดมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมากที่สุด"