08.06.2017 11:33

รายงานสรุปผลการศึกษาและอำลานักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศบรูไนประจำภาคการศึกษาปลาย 2559

          เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา Miss Elaine Wong Wen Yee นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Brunei Darussalam (UBD) ภายใต้โครงการ AIMS (Biodiversity) ซึ่งได้ลงทะเบียนเป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษา 2559 และกำลังจะสิ้นสุดระยะเวลาการแลกเปลี่ยน ได้เข้าพบคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อรายงานผลการศึกษาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยในโอกาสนี้ Miss Nur Fatin Hadzilah Haji Osman นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจาก UBD ซึ่งได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ในระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 22 พฤษภาคม 2560 ได้ร่วมเข้าพบคณบดีและคณาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และรายงานผลการฝึกประสบการณ์ฯ ในครั้งนี้ด้วย 

           ในโอกาสนี้นักศึกษาทั้งสองคนได้แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับคณบดีและคณาจารย์ เพื่อให้สำนักวิชาฯ มีความพร้อมในการต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่จะเพิ่มขึ้นในปีถัด ๆ ไปภายใต้กรอบความร่วมมือ MOU แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองมหาวิทยาลัยซึ่งได้รับความสนับสนุนจากโครงการ AIMS ด้วยดีเสมอมา