15.12.2015 14:34

ข่าวประกาศโครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ"

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนักศึกษาปีที่ 1 ที่กำลังศึกษาในระดับปวช. ปวส. และปริญญาตรี ในสาขาที่กำหนด จากสถาบันการศึกษาของรัฐทั่วประเทศ ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบการศึกษาในระดับชั้นที่สังกัดอยู่ภายใต้โครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ระดับอุดมศึกษา สนับสนุนทุนละ 27,500 บาท/ปี จนจบการศึกษาหมดเขต 19 มกราคม 2559

สนใจสมัครติดต่อที่ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ยื่นใบสมัครผ่านสำนักวิชาไม่เกิน 13 มกราคม 2559 ระยะเวลาหลังจากนั้น นักศึกษาต้องส่งใบสมัครเอง