16.06.2017 15:28

การบรรยาย ภายใต้โครงการสร้างสมรรถนะความเข้มแข็งสำนักวิชา ครั้งที่ 2

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม ขอเรียนเชิญเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ภายใต้โครงการสร้างสมรรถนะความเข้มแข็งสำนักวิชา ครั้งที่ 2 โดย

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงหทัย เพ็ญตระกูล ผู้อำนวยการสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายในหัวข้อ "จากงานวิจัย สู่ทรัพย์สินทางปัญญาและการต่อยอดเชิงพาณิชย์" เวลา 09.00 – 12.00 น.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ รักษาการรองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และ CEO Food Innopolis บรรยายในหัวข้อ "บทบาทและโอกาสของนักวิจัย มฟล. กับการขับเคลื่อนเมืองนวัตกรรมอาหาร" เวลา 13.00 – 16.00 น.

ณ ห้องพู่ระหง อาคาร E-Park, M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง