28.12.2018

ครูแนะแนวสัญจร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ดร. กิติพงษ์ คงพินิจบรรจง ตัวแทนจากสำนักวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมครูแนะแนวสัญจร ครั้งที่ 4  ในระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน ณ จังหวัดอุบลราชธานีและขอนแก่น ซึ่งมีครูแนะแนวจากโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกว่า 150 คนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  

 

ในการแนะแนวสัญจรนั้น มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ทั้ง 3 หลักสูตร ได้แก่ 1 หลักสูตรเคมีประยุกต์ 2. เทคโนโลยีชีวภาพ 3. วิศวกรรมวัสดุ

สำหรับผู้ที่สนใจที่จะศึกษาต่อในสำนักวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1k0pnhZu8IIOa-TFJOGM-_Lakn9sN3tfh/view?usp=sharing