บุคลากรสายบริหาร

รักษาการแทนคณบดี
Dr. Somwan Chumphongphan

หัวข้อวิจัย: Advance ceramics and their application; Bioceramic materials; Piezoelectric sensor
โทรศัพท์: (66) 5391-6770
E-mail: uraiwan.int@remove-this.mfu.ac.th 
ห้องทำงาน: E3A-512

ผู้ช่วยคณบดี
Dr. Sunita Chamyuang

Research interests: Wild mushroom cultivation, studies on secondary metabolites production from mushroom and fungi and microbial fermentation
โทรศัพท์: (66) 5391-6781
E-mail: sunita@mfu.ac.th
ห้องทำงาน: E3A-512

Dr. Sitthi Duangphet

หัวข้อวิจัย: Biodegradable polymer
โทรศัพท์: (66) 5391-6781
E-mail: sitthi.dua@remove-this.mfu.ac.th
ห้องทำงาน: E3A 512

กรรมการบริหาร

หัวข้องานวิจัย Microbiology; DNA technology
โทรศัพท์:
(66) 5391-6772
E-mail:  amorn@remove-this.mfu.ac.th
ห้องทำงาน
:E3A-508

Dr. Rungrote Nilthong

หัวข้อวิจัย: Cluster Computing; Theoretical Solid State Physics
โทรศัพท์: (66) 5391-6771
E-mail: rungrote@remove-this.mfu.ac.th
ห้องทำงาน: E3A-511

หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชา
กลุ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และ เทคโนโลยีชีวภาพ
Dr. Somrudee Nilthong

หัวข้อวิจัย: Molecular markers, genetic engineering
โทรศัพท์: (66) 5391-6771
E-mail: somrudee@mfu.ac.th
ห้องทำงาน: E3A-511

กลุ่มสาขาวิชา เคมีประยุกต์
Asst. Prof. Dr. Surat Laphookhieo

หัวข้อวิจัย:Bioactive natural products from plants and microbes
โทรศัพท์: (66) 5391-6782, (66) 5391-6238
E-mail: surat.lap@remove-this.mfu.ac.th
ห้องทำงาน: E3A 516, S2 402

กลุ่มสาขาวิชา วิศวกรรมวัสดุ วัสดุศาสตร์ ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์
Dr. Somwan Chumphongphan

หัวข้อวิจัย: Hydrogen storage materials, Porous materials, Fuel cell, Mechanical Alloying
โทรศัพท์: (66) 5391-6792
E-mail: somwan@remove-this.mfu.ac.th 
ห้องทำงาน: E3A-507

เลขานุการ
Ms Jaruwan Seewilai

เลขานุการ
โทรศัพท์: (66) 5391-6775
E-mail: jaruwan.see@remove-this.mfu.ac.th
ห้องทำงาน: E3A 515

Ms Jirattikul Tammapatteera

เลขานุการ
โทรศัพท์: (66) 5391-6778
E-mail: jirattikul.tam@remove-this.mfu.ac.th
ห้องทำงาน: E3A 515

Ms Warawan Nawa

เลขานุการ
โทรศัพท์: (66) 5391-6778
E-mail: warawan.naw@remove-this.mfu.ac.th
ห้องทำงาน: E3A 515

นางสาวอัญชลี สายวงค์เปี้ย

นางสาวอัญชลี สายวงค์เปี้ย

เลขานุการ
โทรศัพท์: (66) 5391-6682
E-mail: anchalee.sai@mfu.ac.th
ห้องทำงาน: E3A 514

Ms Warawan Nawa

เลขานุการ
โทรศัพท์: (66) 5391-6850
E-mail: kittinun.run@remove-this.mfu.ac.th
ห้องทำงาน: E3A 515