กิจกรรมสำนักวิชา

ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม Walk Rally ณ สวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

20

มี.ค.

2017

วันที่ 17 มีนาคม 2560 ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม Walk Rally ณ สวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เวลา 11.30-17.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ โดยกิจกรรมเริ่มด้วยการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เข้ากิจกรรมตามฐานต่างๆ...[อ่านต่อ]


สนว.วิทยาศาสตร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM Introduction (ครั้งที่ 1) รุ่นที่ 5 เพื่อพัฒนาครูมัธยมในจังหวัดเชียงรายและพะเยา

20

มี.ค.

2017

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ ได้รับงบประมาณจากโครงการพัฒนาศักยภาพครูมัธยมศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) ครั้งที่ 1 (STEM Introduction) รุ่นที่ 5...[อ่านต่อ]


ปรับปรุงหลักสูตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

22

ก.พ.

2017

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้จัดประชุมเพื่อปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบประเมิน สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพขึ้น ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จ.เชียงราย โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 5 ท่าน ดังนี้

1. ศาสตราจารย์ ดร.อลิศรา เรืองแสง

2. ดร.สิทธิรักษ์...[อ่านต่อ]


โครงการวิทยาศาสตร์สัญจร ปี 4 (ทักษะการคิด พิชิตด้วย STEM) ครั้งที่ 2 และ 3

10

ก.พ.

2017

            สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ร่วมกับมูลนิธิมหาวิทยาแม่ฟ้าหลวงได้ดำเนินกิจกรรมวิทยาศาสตร์สัญจรปีที่ 4 โดยกิจกรรมการสัญจรครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา  คณาจารย์และนักศึกษาจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้เดินทางไปยังโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม...[อ่านต่อ]


คณาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประชุมหารือโครงการ Evidence-based Practices on School Improvement Workshop และโครงการ Chevron Enjoy Science: “สนุกวิทย์พลังคิด เพื่ออนาคต”

09

ก.พ.

2017

                          เมื่อวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ดร. ต่อพันธ์ ทันดร ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ดร. อุไรวรรณ อินต๊ะถา รองคณบดี และคณาอาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 ท่าน ได้เข้าประชุมหารือแผนงานโครงการ...[อ่านต่อ]


ความภาคภูมิใจ

นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2015

29

ต.ค.

2015

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศลิษฏา ศุภนาม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ...[อ่านต่อ]


ผลงานนักศึกษาสำนักวิทย์ ชนะการประกวด R2M MFU 2015

27

ต.ค.

2015

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ชนะการประกวดจากกิจกรรมการแข่งขัน Research to...[อ่านต่อ]


ผลงานอาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร

04

ต.ค.

2015

ขอแสดงความยินดีกับผลงานของอาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร...[อ่านต่อ]


รศ.ดร.สุรัตน์ ละภูเขียว รับรางวัลผู้สร้างชื่อเสียงให้กับ มฟล.

29

ก.ย.

2015

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุรัตน์ ละภูเขียว...[อ่านต่อ]


นักศึกษาสำนักวิทย์เข้ารับรางวัลผลการเรียนดีเด่น

20

ก.ย.

2015

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนายวัลลภัทร พงษ์แตง นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ...[อ่านต่อ]


อาจารย์ ดร. อรวรรณ สุวรรณทอง ได้รับทุน คปก. รุ่นที่ 18

20

ก.ย.

2015

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. อรวรรณ สุวรรณทอง...[อ่านต่อ]


นักศึกษาสาขาวัสดุศาสตร์คว้ารางวัลนำเสนอผลงานจาก SNRU-IC2015

03

ส.ค.

2015

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ Mr. Faisal Arif Nurgesang นักศึกษาระดับปริญญาโท...[อ่านต่อ]


อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ผลิตผลงาน ติด 1 ใน 10 ผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงทางวิชาการสูงสุด ของวารสาร Phytochemistry Letters ปี 2014

10

เม.ย.

2015

วารสาร Phytochemistry Letters ประกาศผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงทางวิชาการสูงสุด ประจำปี 2014...[อ่านต่อ]


กิจกรรมงานวิจัย

ดร.สุรีย์พร นนทชัยภูมิ ได้รับรางวัล "เงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"

07

ก.พ.

2013

 ดร.สุรีย์พร นนทชัยภูมิ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง(มฟล.) คว้ารางวัล “เงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” จำนวน 200,000 บาท จาก มูลนิธิโทเร...[อ่านต่อ]


รางวัลจากมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ

08

ก.ย.

2011

มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร. แถบ นีละนิธิ มีการพิจารณาให้รางวัลการ ศึกษาและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษา และการวิจัยระดับมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี นักศึกษาสำนักวิชาวิทยาศาสตร์...[อ่านต่อ]


ANSCSE14 Report

12

เม.ย.

2010

งานประชุม 14th international ANnual Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE14) ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันที่ 23 - 26 มีนาคมที่ผ่านมาประสบความสำเร็จเกินคาดหมาย...[อ่านต่อ]


Report to China for International Forum on Propolis in Boao 2010

28

มี.ค.

2010

เก็บตกเกี่ยวกับการประชุมวิชาการนานาชาติ “International Forum on Propolis in Boao,2010”การประชุมวิชาการนานาชาติได้จัดขึ้นในวันที่ 2-3 มีนาคม พ.ศ.2553 ณ The International Conference Center of Boao...[อ่านต่อ]


ผศ.ดร.สุรัตน์ ละภูเขียว ได้รับรางวัลจากมูลนิธิโทเร

05

มี.ค.

2010

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรัตน์ ละภูเขียว อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับรางวัล "เงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"...[อ่านต่อ]