ข่าวประชาสัมพันธ์

20

ก.ย.

2015

ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายทูตเยาวชนอาเซียนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รุ่นที่3 (MFU-ASEAN Youth Ambassadors Camp 2015)

ด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงจะมีการจัดโครงการค่ายทูตเยาวชนอาเซียนมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รุ่นที่3 (MFU-ASEAN Youth Ambassadors Camp 2015) เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สร้างความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและนักศึกษาในสถาบันการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน...[อ่านต่อ]


06

พ.ค.

2015

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาภายใต้ ASEM-DUO Fellowship Programme 2016

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Programme ประจำปีงบประมาณ 2559 [อ่านต่อ]


06

พ.ค.

2015

ประชาสัมพันธ์ อบรมภาษาอังกฤษ หัวข้อ การสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ

ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา จัดอบรมภาษาอังกฤษ ในหัวข้อการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ [อ่านต่อ]


22

เม.ย.

2015

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

เครือเจริญโภคภัณฑ์ ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษา ช่วยเหลือ นิสิต นักศึกษา ที่มีความประพฤติดี เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยเครือเจริญโภคภัณฑ์ จะสนับสนุนทุนการศึกษาจำนวน ๑๔๐ ทุน ทุนละ ๑๕,๐๐๐ บาท  โดยจะมอบให้แก่ นิสิต นักศึกษาที่ขอรับสมัครใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ จำนวน ๗๐ ทุน...[อ่านต่อ]


08

เม.ย.

2015

ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดโครงการประกวดโครงงานระดับอุดมศึกษา[อ่านต่อ]


08

เม.ย.

2015

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษารัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษารัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อศึกษา ณ Xi'an Jiaotong University มณฑลส่านซี สาธารณรัฐประชาชนจิน[อ่านต่อ]


02

เม.ย.

2015

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา Developing Countries Partnership Program Scholarship (KNB)

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย ประกาศให้ทุนการศึกษาแต่ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ใน 13 มหาวิทยาลัยชั้นนำในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

[อ่านต่อ]


29

ม.ค.

2015

ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษา Global Undergraduate Exchange Program ประจำปีการศึกษา 2558

สถานทูตอเมริกันประจำประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครแข่งขันทุนนักศึกษาแลกเปลี่ยนสำหรับมหาวิทยาลัยในภูมิภาค เพื่อเพิ่มพูนภาวะผู้นำและเรียนรู้ชีวิต สังคม วัฒนธรรมและสถาบันการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา (5 เดือน เริ่มเรียนในเทอม Fall...[อ่านต่อ]


06

ม.ค.

2015

ประชาสัมพันธ์โครงการนิทรรศการประกวดผลงานศิลปะ "เกาหลีในใจฉัน"

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งสาธารณรัฐเกาหลี (NOICA) จัดโครงการนิทรรศการประกวดผลงานศิลปะ "เกาหลีในใจฉัน Create Korea with Your Heart"[อ่านต่อ]


กิจกรรมสำนักวิชา

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เตรียมจัดโครงการบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ 2562

22

พ.ย.

2018

อาจารย์ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ หัวหน้าคณะทำงานบริการวิชาการ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ แจ้งว่า ตามที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้จัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการจำนวน 6 โครงการ เสนอศูนย์บริการวิชาการเพื่อพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการระดับมหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ไปนั้น...[อ่านต่อ]


บรรยายพิเศษ โดย วิทยากรพิเศษ ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี ในหัวข้อ “Critical Thinking and Creative Thinking”

22

พ.ย.

2018

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพได้มีโอกาสรับฟังการสอนพิเศษ โดย วิทยากรพิเศษ ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO) บริษัท เจพี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในหัวข้อ “Critical Thinking and Creative Thinking”...[อ่านต่อ]


หลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพจัดบรรยายพิเศษหัวข้อ Biosciences and Biotechnology: The Key Success in Disruptive Era เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา

22

พ.ย.

2018

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และ CEO เมืองนวัตกรรมอาหาร (FoodInnopolis) มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ...[อ่านต่อ]


หลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพร่วมกับ MFii นำนักศึกษารายวิชา Entrepreneurship for Science ชั้นปีที่ 4 พบปะผู้ประกอบการเพื่อเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการทางวิทยาศาสตร์

22

พ.ย.

2018

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 หลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพร่วมกับสำนักงานจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม (MFii) จัดกิจกรรมศึกษาดูงานให้กับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชั้นปีที่ 4 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา ทักษะการเป็นผู้ประกอบการทางวิทยาศาสตร์ (Entrepreneurship for Science) ในหัวข้อ...[อ่านต่อ]


ดูงานในรายวิชา Industrial Visit

22

พ.ย.

2018

เมื่อวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 พร้อมด้วยอาจารย์สาขาเคมีประยุกต์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เดินทางไปศึกษาดูงาน ในโครงการเปิดโลกอุตสาหกรรม และเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา Industrial Visit โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ระบบการทำงานในสถานประกอบการจริง...[อ่านต่อ]


ความภาคภูมิใจ

นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ JENESYS 2015

29

ต.ค.

2015

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศลิษฏา ศุภนาม นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ...[อ่านต่อ]


ผลงานนักศึกษาสำนักวิทย์ ชนะการประกวด R2M MFU 2015

27

ต.ค.

2015

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ชนะการประกวดจากกิจกรรมการแข่งขัน Research to...[อ่านต่อ]


ผลงานอาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร

04

ต.ค.

2015

ขอแสดงความยินดีกับผลงานของอาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร...[อ่านต่อ]


รศ.ดร.สุรัตน์ ละภูเขียว รับรางวัลผู้สร้างชื่อเสียงให้กับ มฟล.

29

ก.ย.

2015

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุรัตน์ ละภูเขียว...[อ่านต่อ]


นักศึกษาสำนักวิทย์เข้ารับรางวัลผลการเรียนดีเด่น

20

ก.ย.

2015

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับนายวัลลภัทร พงษ์แตง นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ...[อ่านต่อ]


อาจารย์ ดร. อรวรรณ สุวรรณทอง ได้รับทุน คปก. รุ่นที่ 18

20

ก.ย.

2015

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. อรวรรณ สุวรรณทอง...[อ่านต่อ]


นักศึกษาสาขาวัสดุศาสตร์คว้ารางวัลนำเสนอผลงานจาก SNRU-IC2015

03

ส.ค.

2015

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ Mr. Faisal Arif Nurgesang นักศึกษาระดับปริญญาโท...[อ่านต่อ]


อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ผลิตผลงาน ติด 1 ใน 10 ผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงทางวิชาการสูงสุด ของวารสาร Phytochemistry Letters ปี 2014

10

เม.ย.

2015

วารสาร Phytochemistry Letters ประกาศผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงทางวิชาการสูงสุด ประจำปี 2014...[อ่านต่อ]


กิจกรรมงานวิจัย