ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสำนักวิชา

สนว.วิทยาศาสตร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM Introduction (ครั้งที่ 1) รุ่นที่ 5 เพื่อพัฒนาครูมัธยมในจังหวัดเชียงรายและพะเยา

20

มี.ค.

2017

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ ได้รับงบประมาณจากโครงการพัฒนาศักยภาพครูมัธยมศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดเชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) ครั้งที่ 1 (STEM Introduction) รุ่นที่ 5...[อ่านต่อ]


สนว.วิทยาศาสตร์เดินหน้าจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM Introduction (ครั้งที่ 1) รุ่นที่ 6 เพื่อพัฒนาครูมัธยมในจังหวัดเชียงรายและพะเยา

17

มี.ค.

2017

จากการที่สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการ ได้จัดโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ในรูปแบบสะเต็มศึกษา (STEM Education) ครั้งที่ 1 (STEM Introduction) รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2560 ไปแล้วนั้น ซึ่งได้รับการตอบรับจากคุณครูที่เข้าร่วมโครงการฯ เป็นอย่างดี...[อ่านต่อ]


ปรับปรุงหลักสูตร วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และเทคโนโลยีชีวภาพ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

22

ก.พ.

2017

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้จัดประชุมเพื่อปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบประเมิน สำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ชีวภาพและเทคโนโลยีชีวภาพขึ้น ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จ.เชียงราย โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 5 ท่าน ดังนี้

1. ศาสตราจารย์ ดร.อลิศรา เรืองแสง

2. ดร.สิทธิรักษ์...[อ่านต่อ]


โครงการวิทยาศาสตร์สัญจร ปี 4 (ทักษะการคิด พิชิตด้วย STEM) ครั้งที่ 2 และ 3

10

ก.พ.

2017

            สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ร่วมกับมูลนิธิมหาวิทยาแม่ฟ้าหลวงได้ดำเนินกิจกรรมวิทยาศาสตร์สัญจรปีที่ 4 โดยกิจกรรมการสัญจรครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา  คณาจารย์และนักศึกษาจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้เดินทางไปยังโรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม...[อ่านต่อ]


คณาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เข้าร่วมประชุมหารือโครงการ Evidence-based Practices on School Improvement Workshop และโครงการ Chevron Enjoy Science: “สนุกวิทย์พลังคิด เพื่ออนาคต”

09

ก.พ.

2017

                          เมื่อวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ดร. ต่อพันธ์ ทันดร ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ดร. อุไรวรรณ อินต๊ะถา รองคณบดี และคณาอาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 ท่าน ได้เข้าประชุมหารือแผนงานโครงการ...[อ่านต่อ]


ความภาคภูมิใจ

กิจกรรมงานวิจัย