ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสำนักวิชา

คณะศึกษาดูงานจากหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

27

ก.ค.

2016

หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยผู้บริหาร และคณาจารย์ ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เกี่ยวกับ แนวทางการพัฒนาหลักสูตร วท.ม....[อ่านต่อ]


กิจกรรมบรรยายพิเศษ The human-environment interface, with special attention to population assessment, habitat analysis, conservation genetics, and pathogen transmission in primates

27

ก.ค.

2016

เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์และศูนย์ฝึกอบรมการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้รับเกียรติจาก Prof. Dr. Randy Kyes และ Dr. Pensri Kyes จาก University of Washington ภายใต้โครงการ  The human-environment interface, with special attention to population assessment,...[อ่านต่อ]


ให้การต้อนรับ Prof. Sundaram Gunasekaran ผู้อำนวยการ และ Mr. John Ferrick จาก College of Agricultural and Life Sciences (CALS) International Programs จากมหาวิทยาลัย Wisconsin-Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา

27

ก.ค.

2016

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช คณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  พร้อมด้วย ดร.ศิระประภา มหานิล ดร.ธีรวิทย์ วรัตรุจิวงศ์และ ดร.อมร โอวาทวรกิจ  ได้ให้การต้อนรับ Prof. Sundaram Gunasekaran ผู้อำนวยการ และ Mr. John Ferrick...[อ่านต่อ]


การบรรยายพิเศษและการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับ KAIST Institute สาธารณรัฐเกาหลี

24

มี.ค.

2016

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้รับเกียรติจาก Prof. Dr. Dai Gil Lee ผู้อำนวยการสถาบัน KAIST Institute for Design of Complexity Systems,  Korean Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี พร้อมนักวิจัย 2 ท่าน ในการบรรยายเรื่อง...[อ่านต่อ]


เสวนาการเตรียมความพร้อมหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านการวิจัย

22

มี.ค.

2016

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2559 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สมเดช กนกเมธากุล ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการเป็นวิทยากรเสวนาการเตรียมความพร้อมหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศด้านการวิจัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัย...[อ่านต่อ]


ความภาคภูมิใจ

กิจกรรมงานวิจัย